Vallan Kahva operoi surrealismin ja reaalitodellisuuden hämärillä rajamailla. Näyttämöllä nähdään neljän eri kansalaisuuden muodostama kokemus vallasta ja sen voimasta, elämän kauneudesta ja hauraudesta.Monikulttuurisen ja monikielisen, vammaisista ja vammattomista taiteen harrastajista ja ammattilaisista koostuvan Able Art Group -ryhmän kantavana ajatuksena on yhdessä tekeminen ja kohtaaminen.Ryhmä pohtii tapaamisissaan valtaa ja sen muotoja tanssi-improvisoinnin, nykysirkuksen ja keskustelun kautta: Mitä merkityksiä valtaan liittyy? Millaista valtaa tarvitaan? Kenellä on valtaa, kuka on vallaton? Näyttämöteos Vallan kahva on rakentunut näistä pohdinnoista.Monenlaisia taiteita ja ihmisiä yhdistävä ryhmä Able Art Group toimii Pohjois-Karjalassa vahvistaakseen tasavertaisuuden ja hyväksynnän ilmapiiriä yhteisötaiteen keinoin. Sen ytimessä on usko taiteen voimaan inhimillisyyden, välittämisen ja toivon lähteenä.

http://itak.fi/events/event/minni_hirvonen_able_ar...

MONIKULTTUURINEN INTEGROIDUN TANSSIN RYHMÄ ABLE ART GROUP II , HARJOITUKSET


Able Art Group II, Vallan kahva -produktio ja tutkimukselliset näkökulmat.

Tulevassa maahanmuuttoa käsittelevässä produktiossa liikutaan tieteen ja taiteen välisillä rajapinnoilla monella tasolla yhteistyön, vuoropuhelun, ajatustenvaihdon ja toiminnan kautta. Taidekollektiivi koostuu ammattilaisista ja harrastajista, suomalaisista ja maahanmuuttajataustaisista jäsenistä, taiteilijoista ja tieteilijöistä. AAG:n taiteellisena johtajana Joensuussa toimii tanssitaiteilija Minni Hirvonen. TUMATA-hankkeeseen on sitoutunut kolme tutkijaa: taiteensosiologi FT Anna Logrén ja kielentutkija FT Heli Paulasto. Mukana olevat tutkijat sekä havainnoivat taidekollektiivin toimintaa että ovat mukana siinä mm. etnografisen osallistuvan havainnoinnin menetelmin. Hankkeessa tutkitaan myös yhdessä kirjoittamisen ja kokemuksellisen kirjoittamisen menetelmiä, jolloin myös muut kuin tieteilijät saavat tilaa.Vallan Kahva -produktion tavoitteena on nostaa esiin erilaisia vallankäytön muotoja (mm. virkavalta, uskonnollisuus, politiikka, kansalaisuus, etnisyys, vammaisuus). Aihetta lähestytään harjoituksissa sekä leikittelyn että analyyttisen pohdinnan kautta uussuomalaisuuden ja maailmankansalaisuuden konteksteissa. Teoksen tavoitteena on käsitellä erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta: hyväksymistä, vastustamista, kuulumista, pelkoja ja ennakkoluuloja. Teos kysyy provokatiivisesti, onko Suomi ajautumassa uuteen sisällissotaan rintamalinjoina kantasuomalaiset vs. maahanmuuttajat. Saavuttaako Suomi uuden uljaan sivistyksen vai tuhon? Löytyykö meistä vastuunkantajia? Ja jo seuraavassa hetkessä kysymme, onko seuraava presidenttimme vammainen vai iholtaan musta? Teoksen maailmassa liikutaan surrealismin, fantasian ja reaalitodellisuuden hämärillä rajamailla.

Produktioon osallistuvat ensinnäkin Minni Hirvosen kutsumat maahanmuuttajataustaiset henkilöt Joensuun seudulta. Maahanmuuttajuuden Hirvonen on määritellyt laajasti kattaen ulkomailta muuttaneet, paenneet tai muista syistä Suomeen ja Joensuuhun paikallistuneet henkilöt. Ihanteellinen ryhmän koko on noin 10 tanssijaa/esiintyjää. Yhteistyökumppaneita ovat Maahanmuuttajatyönkeskus Silta sekä Joensuun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni. Niiden kautta on tarkoitus tavoittaa lisää potentiaalisia osallistujia. Toiseksi produktion osallistujina ovat pyörätuolitanssin ammattilainen Risto Lång sekä sirkustaiteilija Karoliina Turkka. Teoksen musiikista vastaa muusikko Tellu Turkka. Mukana on myös taiteen eri alojen ammattilaisia, jotka vastaavat mm. valosuunnittelusta, skenografiasta ja äänisuunnittelusta.
Kielentutkija Heli Paulaston tavoitteena on harjoitusprosessin ja esityksen kautta tarkastella monikielisyyden ja esittävän taiteen yhtymäkohtia 1) esiintyjien ja luovan prosessin näkökulmasta (monikielisyyden ja kielellisen ja kulttuurisen identiteetin ilmenemistä prosessin aikana, viestinnän multimodaalisuutta, erikielisten ja eri kulttuureista saapuvien ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sen kielellistä kehittymistä) sekä 2) valmiin esityksen näkökulmasta (monikielisen ilmaisun rooleja ja kielen multimodaalisia representaatiota).
Taiteensosiologi Anna Logrénin tavoitteena on tarkastella Able Art Group II -taidekollektiivia osana nykytaidekenttää ja sen piirissä käytyjä keskusteluja yhteisöllisestä taiteesta. Lisäksi Logrén tutkii taidekollektiivin käytännöissä todentuvia neuvotteluja taiteesta ja taiteilijuudesta. Logrén on kiinnostunut erityisesti taiteilijuuden rakentumisesta yhteisötaiteellisessa kontekstissa kohteenaan tanssitaiteilija Minni Hirvosen taiteilijapositiot produktion eri vaiheissa.
TUMATA-hankkeen yhteistyökumppaniksi pyritään saamaan kansainvälinen maahanmuuttajuuteen kytkeytyvä yhteisöllisen taiteen ryhmä tai kollektiivi. Hankkeen jatkuessa toimintaa on tarkoitus laajentaa kansallisesti eri puolille Suomea. Yhteistyökumppanit toimisivat itsenäisesti omine produktioineen. Näin saadaan paitsi laajennettua tutkimuksellista näkökulmaa vaihtuviin produktioteemoihin ja yhteisöllisen taiteen käytäntöihin, mutta myös esiin ryhmien hyviä käytäntöjä toiminnan kehittämiseksi. Tämä mahdollistaa myös erilaiset AAG-katselmukset ja seminaarit.
Able Art Group II -taidekollektiivin toiminnassa keskeistä on paitsi produktion valmistaminen myös vuorovaikutuksellinen suhde ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kyse ei siten ole pelkästään työpajatoiminnasta tai taiteesta nauttimisesta yksilöllisen osallistumisen näkökulmasta. Produktion avulla tehdään näkyväksi ja konkreettiseksi monissa yhteyksissä marginaaliin asemoitujen ihmisten kokemusmaailmaa. Myös vuorovaikutus yleisön kanssa on tärkeä elementti produktiossa. Tavoitteena on, että produktion kautta taidekollektiivi uudentyyppisenä taiteellisen toiminnan muotona saa näkyvyyttä ja aktivoi erilaisia toimijoita ja järjestöjä mukaan jatkamaan taidetoimintaa.